به طور کلی، شما از محصول / خدمات راضی هستید؟

آیا محصول یا خدمات ما را به همکاران یا مخاطبین خود در صنعت خود توصیه می کنید؟

چه مدت از محصول / خدمات ما استفاده کردید؟

چقدر از محصول / خدمات استفاده می کنید؟

کدام جنبه از محصول / خدمات را بیشتر راضی بودید؟

شما در مورد محصول / خدمات چه فکر می کنید؟

ارسال